Algemene voorwaarden:

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar aan de maatschappelijke zetel, de NV Les Frères DEBEKKER – Traiteur, of aan het organisme dat vermeld wordt op de factuur.

2. Elke factuur die onbetaald bleef op de vervaldatum zal vermeerderd worden met een interest van 1% per maand tot op de dag van betaling.

3. De aanvaarding van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

4. In geval van niet betaling van een factuur op z’n vervaldatum, wordt een onherroepelijke en gebruikelijke strafclausule van kracht die oploopt tot 12%, verschuldigd door de schuldenaar met een minimum van 125,00 euro.

5. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en elke betwisting valt onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Brussel, of in voorkomend geval van het Vredegerecht van het 1ste Kanton van het arrondissement.